Άρδευση με υφάλμυρο νερό

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της αλατότητας στα φυτά και τη δυνατότητα άρδευσης των καλλιεργειών με υφάλμυρα νερά !